Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO)

jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba

ul. Kościelna 2, 47-240 Bierawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w GCKiR w Bierawie jest

Bernard Kowol

ul. Dworcowa 5, 47-244 Dziergowice

tel: 774830444

e-mail: dkdziergowice@bierawa.pl


Klauzula

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2, 47-240 Bierawa

 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach administracyjnych, księgowych, podatkowych, w kwestiach będących przedmiotem realizacji umów wynajmu sali, usług z zakresu kultury(uczestnicy kół zainteresowań dla dzieci  i dorosłych, oraz bibliotek) oraz dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o organizowanej i prowadzonej działalności kulturowej przez Administratora .

 3. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgodnie z RODO wizerunek jest uznawany za dane osobowe.

  • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

  • art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, a także udostępniane uczestnikom
  i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie umów powierzenia danych, a w szczególnych sytuacjach podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa (np. Policja, prokurator).

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej
  u Administratora. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych należy dokładnie wskazać, których danych, zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 4. Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa, nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usługi i przekazywaniu istotnych informacji w jej zakresie.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 7. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.

 9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: +48 77 4830444 lub pod adresem e-mail: dkdziergowice@bierawa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE

Informujemy, że udział w imprezach plenerowych / wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, spotkanie, warsztaty itp./ oraz innych imprezach organizowanych przez GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wyżej wymienionego wydarzenia na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych Gminy BIERAWA oraz GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji
o organizowanej i prowadzonej działalności kulturowej przez GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE oraz promocji Gminy BIERAWA. 
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator informuje, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

 

Administrator RODO