Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gckirbierawa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Wierzba, e-mail: gckir@bierawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774872192. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna:

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2, 47-240 Bierawa

Pozostałe budynki GCKiR znajdują się przy:

-Dom Kultury Dziergowice, ul. Dworcowa 5, 47-244 Dziergowice,

-Dom Kultury Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 33, 47-246 Stara Kuźnia,

-Klub w Starym Koźlu, ul. Wolności 22, 47-223 Stare Koźle,

-Biblioteka w Starym Koźlu, ul. Wolności 22, 47-223 Stare Koźle,

-Klub w Korzonku, ul. Nowa 13 Korzonek, 47-240 Bierawa,

-Klub w Brzeźcach, ul. Łąkowa 7, 47- 223 Brzeźce,

-Sala Ludowa w Brzeźcach, ul. Gliwicka 41 Brzeźce,

-Strzelnica w Solarni ul. Leśna 22 Solarnia, 47-244 Dziergowice.

 

1.Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kościelnej 2, 47-240 Bierawa

Do budynku można dostać się wejściami:

  • Wejście główne do budynku przy ul. Kościelnej 2– które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku (dźwig inwalidzki DB-250/6A).

  • Wejście od strony ul. Powstańców do księgowości, kasy oraz dyrektora- nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku oraz osób niepełnosprawnością ruchową. Księgowość, kasa, dyrektor znajdują się na II piętrze.

  • Na sale dużą można wejść od strony ul. Powstańców, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

  • Sala mała (kawiarnia) znajduje się na I piętrze, nie jest ona dostosowana do osób niepełnosprawnych.

  • Do Biblioteki można wejść od strony ul. Kościelnej. Przy wejściu znajduje się dźwig inwalidzki. Na ścianie przy schodach po prawej stronie znajduje się dzwonek. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

W holu głównym po lewej stronie wchodząc od ul. Powstańców znajduje się szatnia.

Wchodząc od ul. Kościelnej po lewej stronie za Biblioteką przy szatni znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma windy.

Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

2. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Dworcowej 5, 47-244 Dziergowice- Dom Kultury Dziergowice

Do budynku można dostać się dwoma wejściami:

  1. Wejście od strony ul. Dworcowej (przy sklepie Lewiatan), której jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

  2. Wejście od strony ul. Klasztornej (obok przedszkola) znajduje się podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Biblioteka oraz Biuro kierownika znajduje się na piętrze. Prosimy, aby osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje załatwić sprawę, zgłosiła przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty przy wejściu.

Sala widowiskowa znajduje się na parterze dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Świetlica (sala mała) znajduje się na piętrze, nie jest dostosowana dla osób

z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnych.

Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

3.Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Brzozowej 33,47-246 Stara Kuźnia- Dom Kultury Stara Kuźnia

Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prosimy, aby osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje załatwić sprawę, zgłosiła przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty przy wejściu.

 

4.Dostępność architektoniczna- Klub w Starym Koźlu oraz Biblioteka, ul. Wolności 22, 47-223 Stare Koźle

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Możliwość wejścia z tyłu budynku.

5.Dostępność architektoniczna- Klub w Korzonku, ul. Nowa 13 Korzonek, 47-240 Bierawa

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

6.Dostępność architektoniczna- Klub w Brzeźcach, ul. Łąkowa 7, 47- 223 Brzeźce

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Przy wejściu do budynku znajduje się próg 5 cm, należy skorzystać z pomocy osoby drugiej.

7.Dostępność architektoniczna- Sala Ludowa w Brzeźcach, ul. Gliwicka 41 Brzeźce

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

8.Dostępność architektoniczna- Strzelnica w Solarni ul. Leśna 22 Solarnia, 47-244 Dziergowice

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.